1. Úvodné ustanovenia

1.1.
Poskytovateľom služieb online streamingu DO Pilates online je spoločnosť DO Pilates, s. r. o., IČO: 51 303 876, so sídlom  Sadová 690/43, 900 91 Limbach, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Slovenskej Republiky, oddiel Sro, vložka 126527/B (ďalej len „poskytovateľ“ alebo „DO Pilates“). Bankový účet poskytovateľa je: IBAN: SK58 8330 0000 0029 0166 2190; DIC: 2120713430.

1.2.
DO Pilates poskytuje službu online streamingu, umožňujúcom prezeranie inštruktážnych a cvičebných videí na požiadanie prostredníctvom siete internet (ďalej len „online streaming“ alebo „služba“).

1.3.
Používateľom služby je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len “používateľ”), ktorá sa registruje na webstránkach domény poskytovateľa do-pilates.com, ktorému poskytovateľ umožní sledovanie digitálneho obsahu bezplatne alebo za odplatu v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok.

1.4.
Všeobecné obchodné podmienky predstavujú súhrn práv a povinností poskytovateľa a používateľa (ďalej len „VOP“ alebo „podmienky používania“), s ktorými je používateľ povinný sa oboznámiť pred uzatvorením zmluvy  a ktorými sa spravuje zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a používateľom zmysle týchto VOP.

1.5.
Poskytovateľ poskytuje svoje služby na doméne do-pilates.com (ďalej len „stránka“).

1.6.
Používateľ získa po registrácii na stránkach poskytovateľa užívateľský účet, ku ktorému má prístup cez užívateľské rozhranie stránky poskytovateľa (ďalej len „používateľský účet“).

 

2. Registrácia, uzatvorenie zmluvy a ukončenie zmluvy

2.1.
Potenciálny používateľ straší ako 18 rokov sa môže registrovať na stránkach poskytovateľa služby. Proces registrácie pozostáva z odoslania registračného formulára používateľom a následného potvrdenia o vytvorení účtu poskytovateľom.

2.2.
Dokončením procesu registrácie je uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.3.
Zaregistrovaním získava používateľ prístup k digitálnemu obsahu na stránkach poskytovateľa za podmienok uvedených v týchto VOP.

2.4.
Používateľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť zmluvu ukončiť a to buď adresovaním doporučeného listu do sídla poskytovateľa alebo využitím možnosti zrušenia účtu v užívateľskom rozhraní prístupnom po prihlásení na stránkach poskytovateľa. Zmluva bude ukončená k poslednému dňu zaplateného obdobia podľa bodu 4.1. týchto VOP; ak používateľ využíva služby bezplatne, zmluva je ukončená doručením výpovede alebo zrušením účtu podľa predchádzajúcej vety. Ukončenie zmluvy nezakladá právo na vrátenie odmeny za poskytovanie služieb alebo jej časti; odmena je spotrebovaná sprístupnením obsahu po dohodnuté obdobie.

2.5.
Poskytovateľ môže zmluvu ukončiť okamžite v prípade, ak nadobudne dôvodné podozrenie, že používateľ porušil podmienky týchto VOP a to najmä vymazaním účtu používateľa. V takomto prípade poskytovateľ nie je povinný používateľovi vrátiť odmenu, ktorú si je oprávnený ponechať ako zmluvnú pokutu.

2.6.
Poskytovateľ môže zmluvu ukončiť z dôvodov hodných osobitného zreteľa výpoveďou doručenou používateľovi prostredníctvom užívateľského rozhrania na stránkach poskytovateľa, e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Výpovedná lehota podľa tohto bodu je 14 dní.

 

3. Digitálny obsah

3.1.
Digitálny obsah stránky je tvorený chránenými autorskými dielami, ktoré je na požiadanie možné použiť (prehrať, zobraziť) na podporovanom zariadení a softvéri za podmienok uvedených v týchto VOP (ďalej len „digitálny obsah“). Zoznam digitálneho obsahu je prístupný po registrácii používateľa.

3.2.
Digitálny obsah je možné používať na akomkoľvek bežne dostupnom zariadení akým je počítač, smartfón alebo tablet s aktuálnou verziou webového prehliadača Microsoft Edge, Mozilla Firefox alebo Google Chrome. Digitálny obsah je prevažne vo formáte .mp4 a .mov. Formát digitálneho obsahu určuje poskytovateľ podľa svojho uváženia.

3.3.
Používateľ berie na vedomie, že na používanie digitálneho obsahu je potrebné pripojenie k sieti internet, pričom minimálna rýchlosť pripojenia pre uspokojivú kvalitu obrazu bez prerušovania je 0,5 Mbps, avšak poskytovateľ odporúča zabezpečenie rýchlejšieho pripojenia.

3.4.
Digitálny obsah je prístupný momentom registrácie používateľa v rozsahu bezplatného prístupu. Všetok digitálny obsah sa sprístupní po zaplatení odmeny v zmysle článku 4 týchto VOP.

3.5.
Digitálny obsah môže byť chránený pred použitím neautorizovaným užívateľom, šifrovaním alebo iným vhodným zabezpečením.

3.6.
Digitálny obsah je určený výhradne na osobné a nekomerčné používanie používateľom.

3.7.
Digitálny obsah je neustále aktualizovaný, v čase sa mení, pričom autorské diela môžu byť pridané a/alebo vyňaté z digitálneho obsahu.  Digitálny obsah bude tvorený spravidla minimálne troma autorskými dielami.

3.8.
Poskytovateľ sa zaväzuje vyvinúť  úsilie aby ním prevádzkovaná infraštruktúra k sprístupneniu digitálneho obsahu bola funkčná nepretržite, pričom sa bude snažiť zamedziť akýmkoľvek výpadkom. V prípade, že takýto výpadok nastane, kontaktujte prosím poskytovateľa na kontaktných adresách uvedených na stránkach poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje vyvinúť úsilie aby bola dosiahnutá  98% dostupnosť k službám v sumári vždy za posledných 365 dní až do ukončenia poskytovania služieb. Poskytovateľ bude spravidla  reagovať na výpadok poskytovania služby do 2 pracovných dní od oznámenia.

3.9.
Používateľ nesmie využívať digitálny obsah na komerčné účely, šíriť ho alebo rozmnožovať ako aj ho nesmie využívať  v rozpore so zákonmi, dobrými mravmi alebo týmito VOP.

 

4. Odmena a platobné podmienky

4.1.
Za sprístupnenie a povolenie používania celého digitálneho obsahu a prevádzkovanie k tomu nevyhnutnej infraštruktúry sa platí odmena/poplatok (ďalej len „odmena“). Digitálny obsah bude sprístupnený bezodkladne po jej uhradení.

4.2.
Odmena môže byť uhradená:

4.2.1.
jednorazovo za vopred určenú dobu užívania služieb (ďalej len „jednorazová platba“);

4.2.2.
formou pravidelnej platby za zvolený časový úsek (napr. mesačne, trojmesačne, ročne a pod.), ktorá bude hradená z platobného prostriedku v periodicite podľa vybraného časového úseku (ďalej len „pravidelná platba“). Prvá platba podľa tohto bodu sa uskutoční pri výbere formy pravidelnej platby. V prípade zmeny platobnej periodicity bude suma uhradená v posledný deň, kedy má používateľ zaplatený prístup k celému digitálnemu obsahu. Pravidelnú platbu je možné kedykoľvek zrušiť v používateľskom účte, pričom obsah bude prístupný do vypršania časového úseku za ktorý bola zaplatená.

4.3.
Výška aktuálnej odmeny je uvedená na stránkach poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť odmenu v čase podľa svojej obchodnej politiky poskytovateľa, pričom tieto zmeny nemajú vplyv na už uhradenú odmenu ani na dĺžku ich poskytovania. O zmene výšky odmeny poskytovateľ používateľa vhodným spôsobom vopred upozorní.

4.4.
Poskytovateľ podľa vlastnej úvahy sprístupní používateľom časť digitálneho obsahu, ktorú môžu používatelia používať bezplatne.

4.5.
Odmena predstavuje odmenu/poplatok za vedenie infraštruktúry a sprístupnenie digitálneho obsahu používateľovi. Nevyužívanie digitálneho obsahu nemá za následok stratu nároku na odmenu poskytovateľa.

 

5. Licenčné podmienky

5.1.
Poskytovateľ poskytuje používateľovi nevýhradné, neprevoditeľné právo na použitie digitálneho obsahu za odmenu podľa článku 4 týchto VOP. Licencia na používanie digitálneho obsahu sa udeľuje na prezeranie a zobrazovanie digitálneho obsahu na požiadanie a s tým súvisiace ukladanie to dočasnej pamäte podporovaného zariadenia používateľa.

5.2.
V rozsahu tejto licencie nie je možné obsah stiahnuť za účelom neskoršieho použitia.

5.3.
Licencia nepredstavuje prevod akýchkoľvek práv z poskytovateľa na používateľa.

5.4.
Používateľ nesmie digitálny obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, distribuovať, vysielať, zverejňovať, sublicencovať, alebo inak ďalej šíriť. Používateľ nesmie digitálny obsah nijako meniť, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu na používanie digitálneho obsahu oprávnenými osobami.

 

6. Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku

6.1.
Vzhľadom na charakter poskytovanej služby je nevyhnutné poskytovanie služby okamžite po registrácii. Poskytovateľ týmto upozorňuje používateľa, že dokončením procesu registrácie používateľ udeľuje súhlas na začatie poskytovania služby pred uplynutím 14dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Udelením takéhoto súhlasu používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní podľa predchádzajúcej vety. Používateľ si je vedomý straty práva na odstúpenie od zmluvy pre začatie poskytovania služby pred uplynutím tejto lehoty a vyhlasuje, že bol o strate práva poučený a udeľuje súhlas s poskytovaním služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

7. Ostatné vyhlásenia

7.1.
Poskytovateľ môže na základe preferencií používateľa odporúčať použitie niektorého digitálneho obsahu. Takéto odporúčanie nemá charakter poskytovania poradenských, zdravotných, rehabilitačných ani iných podobných aktivít.

7.2.
Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za odporúčania, výzvy, rady, alebo postupy obsiahnuté v digitálnom obsahu a ak sa používateľ rozhodne niektoré z činností vyobrazených v digitálnom obsahu sám uskutočniť, robí tak výlučne na vlastné riziko.

7.3.
Poskytovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne používateľovi v súvislosti s používaním elektronického/digitálneho obsahu.

7.4.
Služby a elektronický/digitálny obsah sú poskytované v stave „ako stoja a ležia“, s prípadnými nedostatkami a bez poskytnutia osobitnej záruky.

 

8. Reklamačné podmienky

8.1
V prípade, že používateľ  bude mať za to, že mu bola služba poskytnutá s vadou, môže používateľa kontaktovať na kontaktných adresách uvedených na stránkach poskytovateľa e-mailom alebo listom zaslaným poštou („reklamácia“).  Poskytovateľ reklamáciu preskúma a o výsledku používateľa vyrozumie najneskôr do 30 dní odo dňa podania reklamácie, pokiaľ zákonná úprava neumožňuje vybaviť reklamáciu v dlhšej lehote. Ak poskytovateľ uzná reklamáciu ako oprávnenú, ponúkne používateľovi primeranú zľavu, prípadne inú vhodnú kompenzáciu k spokojnosti používateľa.

8.2
Používateľ berie na vedomie, že reklamovať je možné poskytované služby a prípadné nedostatky digitálnej infraštruktúry, nie však samotný digitálny obsah.

 

9. Ochrana osobných údajov

9.1.
Kompletné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránkach poskytovateľa alebo na webstránke: https://do-pilates.com/ochrana-osobnych-udajov

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1.
Používateľ je povinný uvádzať na svojom používateľskom účte pravdivé informácie a zabezpečiť aby tieto boli vždy aktuálne.

10.2.
Poskytovateľ môže zasielať písomnosti používateľovi e-mailom alebo poštou na adresy uvedené v používateľskom účtu, alebo umiestnením elektronickej správy do schránky klienta v používateľskom účte.

10.3.
Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek z dôvodov hodných osobitného zreteľa dočasne, či trvalo zmeniť rozsah alebo formu poskytovania služieb, či jednostranne zmeniť tieto VOP. O zmene podmienok zmluvy poskytovateľ používateľa upozorní vhodným spôsobom. Takáto zmena bude účinná voči používateľovi dňom oboznámenia sa s nimi, najneskôr však 2 týždne po zverejnení na webovom sídle prevádzkovateľa. V prípade ak používateľ so zmenou nesúhlasí, môže od zmluvy odstúpiť v súlade s týmito VOP.

10.4.
Vo veciach výslovne neupravených týmito VOP sa na vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán primerane použijú predpisy Slovenskej republiky.

10.5.
Akékoľvek spory vyvstávajúce z právnych vzťahov, na ktoré sa aplikujú tieto VOP sa riadia právom Slovenskej republiky a príslušnými súdmi na riešenie sporov sú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

10.6.
V prípade, ak používateľ, nie je spokojný so spôsobom vybavenia svojej žiadosti, reklamácie, alebo ak má za to, že poskytovateľ porušil jeho práva, môže sa obrátiť na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak nebude žiadosť o nápravu vybavená k jeho spokojnosti, môže používateľ ktorý je spotrebiteľom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. Príslušným subjektom je subjekt zapísaný v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Takýmto subjektom je napr.  Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, http://www.soi.sk. Prípadne môže postupovať podľa inštrukcií uvedených na webstránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platné od: 17.8.2020

X